Eshop

Všeobecné obchodní podmínky

článek I
úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru http://www.ozesolar.cz mezi prodávajícím
  OZE Solar s.r.o.
  Sídlo: Hluboká 11, 345 06 Kdyně,
  IČ: 281 09 031
  DIČ: CZ28109031
  Bankovní spojení: ČSOB Domažlice, č. účtu 231804479/0300
  Zapsaná: OR vedený Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 23664
  &
  Kupujícím:
  Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která objednala zboží prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně či osobně.
 2. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
 4. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
 5. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na výše uvedených serverech. Dále jen „server“ nebo „servery“.
 6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
 7. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH ve výši 20% nebo 10%. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu.
 8. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.
 9. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. Po telefonické domluvě s prodávajícím je kupující oprávněn zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího.
 10. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
 11. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění.

článek II
uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

objednávka zboží

 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky, písemně či osobně prodávajícímu.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena s DPH“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
 4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.
 5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP) v případě, že není skladem je povinen v přiměřeně dlouhé době nabízený výrobek obstarat a dodat kupujícímu.
 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
 7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího zaniká.
 8. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující převezme objednané zboží nebo podepíše smlouvu o dílo.

dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 2. Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu, většinou do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího) nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno smluvními přepravci prodávajícího. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, nebo nemá-li prodávající zboží skladem, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. Kupujícímu bude oznámen předpokládaný termín expedice zboží. Prodávající předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.
 4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě ( starší 18 let ), která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
 5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.
 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu: a) při převzetí zboží na poště nebo předem na uvedený účet v bodě B.7., je-li zboží dodáváno poštou, b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.
 7. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího č.: 231804479/0300. Název banky Československá obchodní banka, a. s.. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Při nákupu zboží v hodnotě nad 15.000,-Kč je v tomto případě doprava po celé ČR zdarma.
 8. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
 9. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu ( jiný daňový doklad), která zároveň slouží jako záruční list nebo dodací list.
 10. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu (daňový doklad) a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

článek III
práva a povinnosti smluvních stran

 1. Bylo – li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
 5. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v (originálním) obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, zátek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 6. Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o: a) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, b) o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i c) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.
 7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 21 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.
 8. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 7 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 2.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

článek IV
Odpovědnost prodávajícího za vady reklamace vadného zboží

odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže: a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
  b) odpovídá požadavkům právních předpisů,
  c) je dodáno v odpovídajícím množství,
  d) má odpovídající míry nebo hmotnost a
  e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
 2. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo
  a) na výměnu nebo opravu zboží
  a není-li výměna či oprava zboží možná
  b) na přiměřenou slevu z věci nebo
  c) od smlouvy odstoupit.
 3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

odpovědnost za vady záruční

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
 3. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 4. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.
 5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.
 6. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.
 7. Záruka se nevztahuje zejména na případy, kdy:
  a) výrobek nebyl nainstalován odborně způsobilým pracovníkem
  b) instalace výrobku byla provedena v rozporu s návodem na montáž, připojení a obsluhu, obecně závaznými předpisy nebo technickými normami
  c) závada vznikla v důsledku nevhodné obsluhy nebo údržby
  d) výrobek byl použit k jinému účelu, než pro který je určen
  e) opotřebení zboží vzniklo jeho obvyklým užíváním
  f) závada vznikla v důsledku neodborného zásahu do výrobku nebo jeho neodbornou úpravou
  g) závada vznikla nevhodnou přepravou nebo jiným mechanickým poškozením
  h) k závadě došlo vlivem vadných, chybějících nebo nesprávně nastavených systémových prvků, které jsou bezpodmínečně nutné pro správnou činnost výrobku
  ch) došlo k závadě živelnou pohromou nebo jinými nepředvídatelnými vlivy (záplava, bouřka, požár)
 8. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.
 9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na: a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava), b) výměnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti, c) přiměřenou slevu nebo d) odstoupení od kupní smlouvy.
 10. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na: a) výměnu věci nebo, b) odstoupení od kupní smlouvy

reklamace vad zboží

 1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
 2. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího
 3. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP).
 4. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.
 5. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.
 6. Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu nebo smlouvu o dílo.
 7. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
 8. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
 9. Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
 10. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
 11. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

článek V
Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
 2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě. V takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
 3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

článek VI
závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
 2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 01.08.2011 Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Info   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty   |   Certifikáty   |   Partneři